Sari la conținut

Asistență și servicii protecția muncii

Consultanţă securitate şi sănătate în muncă

În cadrul contractului de asistență și servicii protecția muncii, vă asigurăm suportul necesar conformării cu cerințele prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Servicii protecția muncii București prin colaborare cu un serviciu extern de prevenire și protecție

Veți beneficia de sfaturile unor specialiști de sănătate și securitate în muncă în mod constant. Inspecțiile periodice interne se concretizează cu recomandarea măsurilor optime de remediere a deficiențelor constatate.

Colaborarea cu un serviciu extern de prevenire și protecție înseamnă că veți beneficia de servicii protecția muncii profesioniste. Veți beneficia de asistență de specialitate cu ocazia controalelor din partea autorităților (Inspectoratul Teritorial de Munca) și în cazul evenimentelor nedorite care trebuie cercetate (accident de muncă, incident periculos).

Activitățile de prevenire și protecție în concordanță cu art. 15, alin.(1) din HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006:

Organizarea activității de prevenire și protecție

 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie,
 • verificarea cunoașterii de către lucrători a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;

Instruire protecția muncii pentru lucrători

 • elaborare materiale de instruire pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, adaptate particularitatilor societatii si ale locurilor de munca;
 • intocmire tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • elaborare program de instruire-testare la nivelul societatii;
 • intocmire plan de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea lucratorilor pentru aplicarea lui;

Întocmire evidențe și normative de acordare echipamente de protecție

 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, a tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;

Inspecții interne privind conformarea cu cerințele legale

 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 • monitorizarea functionarii sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor interne la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • intocmire rapoarte si/sau liste prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 • evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca, sa se desfasoare conform prevederilor din HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 • intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor HG  nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de HG nr. 1048/2006;

Cercetare evenimente

 • participarea la cercetarea evenimentelor si intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din societate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca;

Asistență la controalele inspectorilor de muncă

 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
Vezi aici

Lista orientativă de Documente specifice activitatii de protectia muncii.